ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۶۰۰۰
میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۴۷۰۰
میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم۱۲۳۰۰۰
میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA3کیلوگرم-