ورق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی : 30 تیر 1399

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
0.30رولعرض 1کیلوگرم242000
0.30رولعرض 1.25کیلوگرم242000
0.35رولعرض 1کیلوگرم240000
0.35رولعرض 1.25کیلوگرم240000
0.40رولعرض 1کیلوگرم244000
0.40رولعرض 1.25کیلوگرم244000
0.45رولعرض 1کیلوگرم244000
0.45رولعرض 1.25کیلوگرم244000
0.50رولعرض 1کیلوگرم242000
0.50رولعرض 1.25کیلوگرم242000
0.55رولعرض 1کیلوگرم242000
0.55رولعرض 1.25کیلوگرم241000
0.60رولعرض 1کیلوگرم232000
0.60رولعرض 1.25کیلوگرم232000
0.70رولعرض 1کیلوگرم232000
0.70رولعرض 1.25کیلوگرم232000
0.80رولعرض 1کیلوگرم232000
0.80رولعرض 1.25کیلوگرم232000
0.90رولعرض 1کیلوگرم232000
0.90رولعرض 1.25کیلوگرم232000
1رولعرض 1کیلوگرم232000
1رولعرض 1.25کیلوگرم232000
1.25رولعرض 1کیلوگرم232000
1.25رولعرض 1.25کیلوگرم232000
1.5رولعرض 1کیلوگرم232000