بررسی تفاوت نبشی پرسی و فابریک

بررسی تفاوت نبشی پرسی و فابریک

نبشی نوعی پروفیل که سطح آن مقطع میباشد. در ساختمان ها و سازه ها از نبشی است…