,

تعریف ورق مشبک

عملیات پانچ روی تمامی ورق های فلزی می توان انجام داد.  ورق های…